Loading...
محققان جوان  cimmyt موفق به دریافت جایزه سال ۲۰۲۲ ژاپن شدند
12/3/2022 7:27:19 PM

محققان جوان cimmyt موفق به دریافت جایزه سال ۲۰۲۲ ژاپن شدند

محققان جوان  cimmyt موفق به دریافت جایزه سال ۲۰۲۲ ژاپن بخاطر برخی گندم مقاوم به شته شدند. برای تامین غذای جهت رو به رشد در سال ۲۰۵۰ به دوبرابر گندم نیاز داریم این یعنی افزایش تولید تا سطح میزان ۷۰ کیلوگرم در هکتار در سال.

خبرنامه

برای کسب اطلاعات از آخرین خدمات و محصولات ایمیل خود را ثبت کنید