Loading...
حمایت های تشویقی
شرکت رازی شیمی خرم به منظور بهبود کیفیت و کارایی آفتکش های مورد استفاده در محصولات کشاورزی از ایده های نو و فناوری های جدید مربوط حمایت عملی می کند.
دانشجویان،کارشناسان و متخصصان می تواند با ارایه نظرات و پیشنهادات خود به این شرکت از حمایت های مالی و تجهیزاتی بر خوردار شوند.
علاوه بر موارد فوق شرکت رازی شیمی خرم هر ساله به یک ایده برتر در حوزه سموم کشاورزی به دانشجو ی دکترای مرتبط بورسیه اعطا می کند.