Loading...
ایمیداکلوپرید رازی SC 35%

ایمیداکلوپرید رازی SC 35%


(1 customer review)

ایمیداکلوپرید حشره کش سیستمیک با اثر تماسی گوارشی است که پس از جذب دارای قدرت انتقال بالایی در گیاه است. ایمیداکلوپرید به عنوان یک آنتاگونیست به دریافت کننده های سیستم اعصاب مرکزی حشرات متصل می شود. جذب این حشره کش فقط آکروپتال است و دارای فعالیت خوب سیستمیک در ریشه می باشد. این حشره کش قادر به کنترل حشرات مکنده تریپس ، شته پسیل و .... حشرات خانگی موریانه ها و برخی حشرات جونده می باشد

گروه محصول:

وضعیت تولید: درحال تولید

ایمیداکلوپرید حشره کش سیستمیک با اثر تماسی گوارشی است که پس از جذب دارای قدرت انتقال بالایی در گیاه است. ایمیداکلوپرید به عنوان یک آنتاگونیست به دریافت کننده های سیستم اعصاب مرکزی حشرات متصل می شود. جذب این حشره کش فقط آکروپتال است و دارای فعالیت خوب سیستمیک در ریشه می باشد. این حشره کش قادر به کنترل حشرات مکنده تریپس ، شته پسیل و .... حشرات خانگی موریانه ها و برخی حشرات جونده می باشد

هیچ نظری ثبت نشده است