Loading...
هگزافلومورون

هگزافلومورون


(1 customer review)

هگزافلومورون حشره کش سیستمیک از گروه بنزوئیل اوره می باشد که با مکانیسم جلوگیری از تشكيل كيتين در بدن حشرات باعث مرگ آنها می گردد . نحوه اثر متفاوت آن با سایر گروه های حشره کش احتمال مقاومت را در آفات پائین می آورد . هگزافلو مورون نخستین بار به صورت طعمه جهت کنترل موریانه وارد بازار گردید ولی قادر به کنترل طیف وسیعی از آفات متعلق به پروانه ها سوسک ها جوربالان و دوبالان می باشد.

گروه محصول:
هگزافلومورون حشره کش سیستمیک از گروه بنزوئیل اوره می باشد که با مکانیسم جلوگیری از تشكيل كيتين در بدن حشرات باعث مرگ آنها می گردد . نحوه اثر متفاوت آن با سایر گروه های حشره کش احتمال مقاومت را در آفات پائین می آورد . هگزافلو مورون نخستین بار به صورت طعمه جهت کنترل موریانه وارد بازار گردید ولی قادر به کنترل طیف وسیعی از آفات متعلق به پروانه ها سوسک ها جوربالان و دوبالان می باشد.

هیچ نظری ثبت نشده است