Loading...
دیکلرووس

دیکلرووس


(1 customer review)

ديكلرووس حشره کش ، کنه کش تماسی و گوارشی از گروه ارگانوفسفات آلی است که با داشتن خاصيت تدخينى بسيار مناسب برای کنترل آفات در گلخانه ها و حشرات خانگی می باشد . تجزیه سریع این سم باعث گردیده تا دوره کارنس آن کوتاه (۲ روز) باشد و از این نظر بسیار مناسب برای آفات گلخانه ای و سبزیجات می باشد .

گروه محصول:
ديكلرووس حشره کش ، کنه کش تماسی و گوارشی از گروه ارگانوفسفات آلی است که با داشتن خاصيت تدخينى بسيار مناسب برای کنترل آفات در گلخانه ها و حشرات خانگی می باشد . تجزیه سریع این سم باعث گردیده تا دوره کارنس آن کوتاه (۲ روز) باشد و از این نظر بسیار مناسب برای آفات گلخانه ای و سبزیجات می باشد .

هیچ نظری ثبت نشده است